ده نشانه های توحید در قران کدام است؟

توحید و صفات الهی

درباره توحید در ابتدا باید اشاره کنیم که از دیدگاه قرآن، تا یک حدّ خاص باید توحید را پذیرفت تا یکتا پرست بودن، بر آدمی صادق باشد؛ امّا از آن به بعد شرط لازم نیست؛ هر چند رسیدن به آنها و دریافت آنها بسیار خوب و مطلوب است.

    حدی که دریافت و درک آن برای یکتا پرست بودن ضروری است، عبارت است از اینکه آدمی:

    1. واجب الوجود را منحصر به خداوند دانسته؛

    2. تنها او را خالق دانسته؛

    3. معتقد باشد همان‏گونه که جهان در آفرینش نیازی به غیر خداوند ندارد، تدبیر و اداره و ربوبیّت تکوینی جهان نیز منحصر به او است؛

    4. معتقد باشد جز خدا حق فرمان‏دادن و قانون وضع‏کردن برای ماندارد؛

    5. معتقد باشد کسی جز الله سزاوار پرستش نیست.

    اگر این پنج مرتبه توحید یا ابعاد توحید - که عبارت است از توحید در وجوب وجود، توحید در خالقیّت، توحید در ربوبیّت تکوینی، توحید در ربوبیّت تشریعی و توحید در الوهیت و معبودیت - در وجود انسان، در حدّ اعتقاد و اذعان و تصدیق پدیدار گشت؛ اصل توحید را پذیرفته و یکتا پرست خواهد بود. امّا ابعاد و مراتب دیگر توحید - همچون توحید در استعانت، توحید در خشیت، توحید در امید، توحید در محبّت و ... - را می‏توان با استفاده از آیات قرآن و روایات دریافت و بر عمق ایمان به توحید افزود؛ ولی شرط لازم برای موحد بودن، همان پنج بُعد است که شمارش شد. [1]اما نشانه های توحید در قرآن زیاد است و در ده تا انحصار نمی شود نظیر آیات آفرینش(آیاتی که درباره نظو این جهان طبیعت وادرشده است و حاکی از وجود آفریننده ای قادر و توانو یکتا است آیاتی مانند یاسین/82و83-بقره /189-مائده/5-صافات/1و2و3-معارج/24)

آیات آفرینش انسان(بقره /31-و...)

آیات تسخیر(اعراف54تا56)

آیات درباره موجودات و مار به تفکر در آن ها(سوره غاشیه)

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر رجوع کنید:

توحید در قرآن

نشانه های خدا در قرآن (3)

نشانه های خدا در قرآن (7)

[1] در این خصوص نگاه کنید: معارف قرآن، ج 1، صص 47 - 54؛ باهنر، محمدجواد، معارف اسلامی، صص 8 - 10 و 27 - 31.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.