درباره مجمع البحرین ها که در عرفان مطرح شده توضیحی دهید ومنابعی معرفی کنید

مجمع البحرین

در حقیقت مجمع البحرین در عرفان یکی از منازل سالکین حقیقت است[1] که عرفا تعابیر گوناگونی از آن ارائه کرده اند که ما به عنوان نمونه به پاره ای از آن ها اشاره می کنیم.

عده ای آن را میانه منزل تشریف محمدی تا منزل صمدی می دانندکه در واقع اشاره به ماجرای معراج رسول اکرم (ص) دارد و از آن به بحر محسوسات و معانی تعبیر می کنند.[2]

عده ای هم از آن به بحر غیب و شهادت و بحر امکان و وجوب تعبیر می کنند[3]

عده ای هم آن را میان بحر امکان و وجوب و یا بحر ظاهر و باطن و یا بحر نبوت و ولایت می خوانند.[4]

برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب های زیر مراجعه نمایید:

فتوحات مکیه (4-ج) ،محیی الدین  ابن عربی

شرح فصوص خوارزمی

شرح فصوص (قیصری)

شرح فصوص (جندی)

[1] فتوحات مکیه(4-ج)ج1،ص 177

[2] [2] فتوحات مکیه(4-ج)ج3 ،ص134 و 361و شرح فصوص خوارزمی ، ج1 ،ص26

[3] شرح فصوص(جندی)،ص72

[4] شرح فصوص خوارزمی ،ج 2، ص750

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.