فرق مسخ و تناسخ چیست؟

مسخ که در آیه ۶۵ سوره بقره و ۶۰سوره مائده و ۱۶۶ اعراف به آن اشاره شده است با تناسخ اصطلاحی فرق اساسی دارد. زیرا در تناسخ، روح پس از جدایی از بدن خویش، به «جنین » یا بدن دیگر تعلق می گیرد، ولی در مسخ روح از بدن جدا نمی شود، بلکه تنها شکل و صورت بدن تغییر می کند، تا انسان تبهکار خود را به صورت میمون و خنزیر دیده و از آن رنج ببرد.

علامه طباطبائی نیز می گوید: «انسانهای مسخ شده، انسانهایی هستند که با حفظ روح بشری صورتا مسخ شده اند، نه اینکه نفس انسانی آنها نیز مسخ شده و به نفس بوزینه تبدیل گردیده است ».[۱]

[۱] منشور عقاید امامیه، سبحانی، جعفر

منبع: حوزه نت