آیا یحیی بن زید بن سجاد(ع) بن حسین(ع) که گویا فرزند ۱۸ ساله زید شهید می باشد و ادامه دهنده راه او بوده است فرزندی داشته است؟

یحیی بن زید پس از شهادت پدر خویش به خراسان گریخت و در آنجا قیامی شیعی برعلیه بنی امیه ترتیب داد که در نهایت منجر به شهادت او در این راه در سال ۱۲۵ق شد.[۱] در کتب تاریخی اعم از زیدی و غیر زیدی اشاره ای به فرزند یحیی بن زید نمی کنند.امامت زیدی پس از یحیی بن زید به فرزندان حسن المثنی منتقل شد .(محمد نفس زکیه و ابراهیم نفس رضیه).

[۱] برای مطالعه بیشتر به کتاب مستدرک اعیان الشیعه ،ج۳،ص۳۲۸و۳۲۹ و مجموعه رسائل یحیی بن زید چاپ صنعا مراجعه نمایید.

منبع: حوزه نت