شرایط مرجع تقلید شدن چیست؟

مراجع تقلید

مجتهد کسی است که می تواند حکم خدا را از کتاب و سنت استنباط کند[i]. از بین مجتهدین کسانی می توانند مرجع تقلید باشند که دارای شرائط ویژه ای باشند. یعنی از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد[ii].

موفق باشید.

[i] . توضیح المسائل مراجع ج1 مسئله1.

[ii] . همان مسئله 2.

منبع: پایگاه حوزه

 

افزودن دیدگاه جدید

.