سلام نافله صبح چیست، چگونه و چه زمانی باید خواند؟

نماز نافله

وقت نافله صبح که پیش از نماز صبح خوانده می شود، عیناً همان وقت فضیلت نماز صبح است. بنابراین، کسی که نماز صبح را پس از انقضای وقت فضیلت آن می خواند، نمی تواند نافله صبح بخواند، بله می تواند پس از خواندن نماز صبح نافله صبح را به نیّت قضا بخواند.
گفتنی است که وقت فضیلت نماز صبح از طلوع فجر صادق است تا آنگاه که سرخی سمت مشرق که پیش درآمد طلوع خورشید است، نمایان گردد. این سرخی که پیدا شد، وقت فضیلت نماز صبح پایان یافته است، گرچه آن را تا پیش از طلوع خورشید می توان خواند.
 
درازای وقت فضیلت نماز صبح در نوروز هر سال در 30 دقیقه است. در روزهای پس از آن در فصل بهار، روزی 6 ، 7 ثانیه بر آن افزوده می شود تا برسد به روز اول تیرماه که در آن روز طول مدت آن 40 دقیقه است. در روزهای دیگر تیرماه و دو ماه دیگر تابستان روزی 6 ، 7 ثانیه از آن کاسته می شود تا برسد به اول ماه مهر که در آن روز نیز طول مدّت وقت فضیلت نماز صبح 30 دقیقه است. در باقی روزها و ماه های نیمه دوم سال، در ازای وقت فضیلت این نماز همین 30 دقیقه است با یک دقیقه کاهش یا افزایش.[1]
 
شما می توانید با جستجوی کلمات کلیدی پرسش خود در قسمت جستجوی همین پایگاه به مطالب بیشتری در این باره دسترسی پیدا نمایید.


[1] مجله نامه جامعه، شماره

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.