سوال من راجع به طی الارض می باشد و این که واقعیت آن چگونه است واین که آیا ما افراد عادی می توانیم چنین کاری را انجام دهیم

طی الارض

طی الأرض یک لفظ و حرف نیست تا به دیگران واگذار شود بلکه یک مرتبه از رشد و تعالی معنوی است که اگر کسی بدان مرتبه رسید می تواند از این قدرت الهی بر خوردار باشد و این منحصر در پیامبران(ع) و ائمه(ع) نیست و بسیاری از بندگان راهرو حق به این مرتبت نائل می شوند. راه و رسم رسیدن به این مقامات معنوی مستلزم چشم پوشی از چنین هوس هایی است. مادامی که ما به امید رسیدن به طی الأرض و امثال آن سیر و سلوک کنیم در واقع برای این راه خالص نیستیم، ترک گناه و خلوص نیت که بسیار هم سخت و جان فرسا است مقدماتی هستند که آدمی را به خدای بزرگ می رساند و البته عرفا این گونه اعمال را حیض الرجال (عادت های مردانه یعنی همان طور که زنان عادت ماهیانه و خونریزی دارند این اعمال هم برای بندگان خوب خدا نوعی ابراز ربوبیت و شرک است و کأنه یک نوع پلیدی و نا پاکی با خود دارد) به هر تقدیر این راهی است که با مجاهدت می توان بدان رسید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.