علل و فلسفه احکام شرعی را تحت چه عنوانی جمع آوری کرده اند؟

فلسفه احکام

مرحوم صدوق (ره) کتابی با عنوان "علل الشرایع" تألیف نموده و آن دسته از  فلسفه و علل احکام شرعی را که بطور صریح در روایات آمده است، جمع آوری کرده است؛ از این گونه روایات به منصوص العله تعبیر می­شود.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.