هستی چگونه آغاز شد؟

 هستی از نظر زمانی شروع ندارد، اما از نظر درجه و رتبه، اولین مخلوق نور محمد صلی الله علیه و آله [۱] است که در بعضی از روایات عقل [۲] و… تعبیر شده که بحث دقیق فلسفی و عرفانی می طلبد.

[۱] – خصال، صدوق، ص ۴۸۲.

[۲] – وسائل الشیعه، باب ۳ ، ابواب مقدمات عبادات، ح ۱.

منبع: حوزه نت