برای روح بخشیدن به عبادات خصوصاً نماز چه شرایطی لازم است؟

نماز

حال نماز همانند آمپری که گویای وضعیت موجود یک موتور محرکه است، همواره بیان کننده حالات انسانی در زندگی روز و شب اوست. آنکس که در غالب  24 ساعت فقط در صدد اشباع خواسته های طبیعی خود بوده و غافل از غرض و مقصد یک انسان در نظام آفرینش است هرگز در چند دقیقه نماز نمی تواند یک باره 180 درجه تغییر جهت داده و از زمین کنده شود.

بلکه شرط اساسی مراقبت در افعال و کردار روزانه و مواظبت نفس در خودکامگی هاست.

که اگر چنین شرایطی عملی شود، با تکبیرة الاحرام نماز، انسان از جان جدا شده در مأمن و مشهدی قدوسی مأوی خواهد گرفت.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

.