داداش من، این زنه یا مایکرووِیو!

طرف عروسی میکنه، هفته بعد دست خانوم رو میگیره میبره دکتر، میگه: اقای دکتر ما بچه دار نمیشیم!!

دکتره میپرسه: چند وقته ازدواج کردین؟

طرف میگه: یک هفته است!!

دکتره شاکی میشه، میگه: داداش من، این زنه، مایکرووِیو که نیست