تعبیر خواب

مردی درمصر خواب دید: سبدی پراز خاک در دست دارد و هراسان به طرف خانه میرود تعبیرآن را از یوزارسیف پرسید.

اشک در چشمان یوزارسیف حلقه زدوگفت: . . . . . . . . . وای برتو سبد کالا به تو تعلق نمیگیرد