در صورت خروج از جو کره زمین، چگونه نماز و روزه را انجام دهیم؟

نماز

 کسانی که به کرات آسمانی می روند، از باب مثال به کره ماه، احکامشان این گونه است: ماه سیاره ای است که به دور زمین در حالت حرکت است و حجم آن 14/1 کره زمین است و همان طور که ماه برای ما خاکیان طلوع و غروب دارد، کره زمین هم برای ماه نشینان طلوع و غروب دارد، بنابر این هنگام طلوع زمین، مجموعه کره خاکی قبله کسانی است که در ماه زندگی می کنند و همین که برابر کره زمین بایستند، در واقع برابر کعبه ایستاده اند و در هنگامی که زمین از دید ماه نشینان پنهان است و یا در حال غروب نمودن باشد، طرز رو به قبله ایستادن ماه نشینان اینست که محل تقریبی زمین در پشت افق ماه در نظر گرفته شود و به سوی خطی که عمود بر کعبه در دو طرف آسمان امتداد دارد، بایستند. [1]

[1] - پرسشها و پاسخ های مذهبی، حضرت آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی، ص 435 و 436.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.