آیا نماز و روزه دانشجویان با سایرین فرق دارد؟

نماز

احکام نماز و روزه دانشجویان با سایر اقشار جامعه هیچ فرقی نمی کند و این طور نیست که دانشجویان احکام اختصاصی و جدای از سایر افراد داشته باشند مگر این که منظورتان از حیث مسافرت و قصد اقامت و بالنتیجه قصد و یا تمام بودن نماز و روزها باشد که در همه این موارد تمام این احکام در رساله توضیح المسائل مراجع عظام موجود است و با توجه به اختلاف فتواهای مراجع در این مسائل حضرتعالی بایستی به رساله مرجع تقلید خود مراجعه نمائید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید