خالی بندی غضنفر

خالی بندی غضنفر

غضنفر واسه رفیقاش خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن.

رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟

غضنفر یه خورده فکر می کنه بعد می گه: آهان خیابون شهید بروسلی.

افزودن دیدگاه جدید

.