چی شد مامانت مرد؟

چی شد مامانت مرد؟

به یارو میگن: چی شد مامانت مرد؟
میگه: رفت پشت بوم رخت پهن کنه افتاد...
میگن افتاد مرد ؟

میگه: نه بابا افتاد رو کولر ، کولر شکـست افتاد.
بهش میگن اون موقع مرد؟؟
میگه:نه آقا جان،بعد افتاد رو تراس ، تراس خراب شد.
میگن:خوب این دفعه مرد ؟

یارو میگه: نه بعد افتاد رو سقف گاراژ، سقف خراب شد!
بهش میگن:حتماً ایندفعه مرد ؟
میگه:بازم نمرد، دیدیم داره کُلّ خونه خراب میشه، با تفنگ زدیمش

افزودن دیدگاه جدید

.