حکم شرکت در مجالس، سمینارها و سخنرانی ها که زن و مرد هر دو حضور دارند چیست؟ آ

نشست و برخاست و رفت و آمد در مجامعی که زنان و مردان با هم حضور دارند هیچ اشکال شرعی ندارد بشرط اینکه احکام روابط میان زن و مرد نامحرم که در رساله های علمیه آمده است مراعات شود.

مهم در این مجالس و محافل رعایت اصول احکام اسلامی است و ناظم جلسات و نوع جلسات تعیین کنندة حکم شرعی نیستند.

لازم به تذکر است که اختلاط میان زن و مرد بطوریکه مرزی میان آنها نباشد مکروه است و مرز میان آن دو لزوماً به معنای پرده و حایل نیست بلکه اگر عرفاً میان زنان و مردان فاصلة معینی باشد مطلوب است. این اختلاط اگر به حرام شراعی بیانجامد دیگر مکروه نخواهد بود بلکه حرام است.

منبع حوزه نت