تقلید مذموم و تقلید ممدوح چیست؟ و چه تفاوتی با هم دارند؟

تقلید

اساساً تقلید، یعنی پیروی از قول و عقیده دیگری، که چند صورت برای آن متصوّر است:الف- تقلید جاهل از جاهل.ب – تقلید عالم از جاهل.ج- تقلید عالم از عالم.د- تقلید جاهل از عالم.

در موارد فوق تنها نوع چهارم ممدوح و بلکه سیره عقلاء عالم است، و اصلا اساس تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، بر فرا گرفتن آن که نمی داند، از آن کسی که می داند، استوار است و این روشی که عمومی و معمول است مطلوب و معقول هم هست.اما سه نوع دیگر تقلید مذموم و خلاف سیره عقلاء و هم خلاف عقل است.

اگر تشبیه معقول به محسوس کنیم و جاهل را نابینا و عالم را بینا حساب کنیم صورت حساب فوق این گونه خواهد شد:

الف- نابینا از نابینا تبعیت کند = مذموم

ب- بینا از نابینا تبعیت کند= مذموم

ج- بینا از بینا تبعیت کند= مذموم

د- نابینا از بینا تبعیت کند= ممدوح

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.