ممکن است تعریفی از ردّ مظالم و چگونگی اداء آن را، ارائه فرمائید؟

مظالم جمع کلمه مظلمه است و آن مالی است که در اثر ستم و اجحاف بر ذمّه کسی آمده باشد و ردّ مظالم، برگرداندن اموال و حقوق غصبی به صاحبان آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از مالی که بابت دین یا دیونی بر ذمّه کسی آمده و دائن معلوم نیست و آن مال به حاکم شرع پرداخته می شود و یا با اجازه او به مصرف فقراء می رسد، خواه دائن آن شرع باشد و خواه مردم، به عنوان مثال شخصی وارد باغی شده و از آن مقداری میوه می خورد پس از مدتی که این مسأله را به یاد می آورد چون مال تضییع شده و صاحب آن را نمی شناسد بایستی به جای آن و از طرف مالک مالی را به عنوان ردّ مظالم به حاکم شرع بپردازد و یا با اجازه او به مصرف برساند.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد. [1]

[1] أجوبة الاستفتاءات(بالفارسیة) س 1020 ، ص 219.

منبع: حوزه نت