نگاه کردن به زن نامحرم از داخل آیینه و شیشه چه حکمی دارد؟

احکام نگاه به نامحرم

1-در حالت عادی نگاه کردن به نامحرم چه در آئینه و چه در شیشه و آب و مانند آن حرام است. [1]

2-در مقام ناچاری و درمان که جزء با رؤیت ممکن نیست دیدن نامحرم از داخل آئینه و شیشه اشکال ندارد. [2]

3-البته این احکام مربوط به نگاه کردن به نامحرمی است که جایز نیست به او نگاه کنیم یا عضو یا اعضایی از او که نگاه کردنش حرام است می باشد ولی اگر نامحرم از کسانی باشد که نگاه کردن بدون ریبه به او اشکال ندارد (مانند زنان اهل کتاب) [3] یا اموری که از منع نگاه استثناء شده اند مثل وجه و کفین ایرادی ندارد.

[1] توضیح المسائل امام خمینی، احکام نگاه، مسأله2436.

[2] توضیح المسائل امام خمینی، احکام نگاه، مسأله2442.

[3] توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسأله 2434


منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید