اگر شخصی با نصف پولی که از ارث و نصف پولی که از آن خودش بوده، برای حج ثبت نام کرده ، حکم اعمال حج او چه خواهد شد؟

اعمال حج

1- اگر پولی است که ارث به خود او رسیده است هیچ گونه اشکالی ندارد و جزء ملک او محسوب می شود و می تواند با آن پول هر تصرف مباحی از جمله به جا آوردن حج را انجام دهد.

2-اگر این پول ارث متعلق به او نیست یا دیگران هم سهمی از آن دارند باید آنان را راضی کند تا بتواند با آن حج به جای آورد و الا به لحاظ شرعی نمی تواند چنین عملی انجام دهد و فعل او حرام و اگر لباس احرام را از آن پول تهیه کرده باشد بسیاری از اعمال حج او هم باطل خواهند بود.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.