کسی که از خدا و غیر خدا خسارت دیده و جبرانی از طرف خدا در تصور او نیست ، بر خورد وی با خدا و غیر خدا چگونه خواهد بود؟

یاد خدا

الف: کسی که به معاد اعتقاد ندارد طبعاً در فکر جبران هم نیست و از این جهت فعلاً که در نادانی و جهل است توقعی هم نخواهد داشت.

اما این که گفته اید خسارت از ناحیه خدا باشد باید گفت که خداوند به کسی ضربه نمی زند. همین که انسان در خسارت مقصّر نباشد و خود عامل عمدی آن نباشد خداوند جبران می کند و این به این معنا نیست که خسارت را خداوند وارد کرده است.

ب: جبران در این فرض است که انسان بدون اتمام حجت اعتقادات ناقص داشته باشد و الا اگر با اتمام حجت باشد معنای جبران لغو خواهد بود.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.