چرا در قرآن خداوند از کلمه ما به جای من استفاده می کند؟

آیه قرآنی

1- قرآن کریم از زبان خداوند هم از کلمه من و هم از ما استفاده کرده است.

2- قرآن کریم که کلام خداوند است به زبان عربی آمده است و چاره ای جز پذیرفتن قواعد و صرف و نحو و معانی و بیان این زبان را ندارد و الّا دیگر عربی نیست. با ذکر این دو مقدمه می گوییم:

الف: در عربی برای تفخیم و نشان دادن عظمت کسی (تعظیم) گاهی از متکلم وحده (مفرد) به صورت جمع (متکلم مع الغیر) استفاده می شود چنان چه در فارسی و بعضی زبانهای دیگر هم معمول است که به جای (تو) (شما) می گویند.

ب: گروهی معتقدند هرگاه فعلی مستقیماً و بدون دخالت دادن فرشتگان و اولیاء از خداوند صادر شود با ضمیر متکلم وحده (من) و هر گاه با دخالت دادن وسایط مانند فرشتگان و غیر اینها باشد با ضمیر متکلم مع الغیر (ما) می آید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.