نسخه دکتر

نسخه دکتر

بیمار:آقای دکتر! انگشتم هنوز به شدت درد می کند!
دکتر: مگر نسخه دیروز را نپیچیدی؟
بیمار: چرا پیچیدم دور انگشتم ولی اثر نداشت؟

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید