آیا زن باید در همه موارد زناشویی از شوهر تمکین کند؟

تمکین

مراد از تمکین زن در برابر شوهر و در مسائل زناشویی این است که زن باید خود را برای هر لذتی که شوهر می خواهد (لذتهای جنسی که حق همسر است)تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید