حکم وادار کردن دختر نا بالغ به رعایت حجاب چیست؟

 

پرسش
هم اکنون فیلمی در سینماها اکران می شود که در آن نمایش داده می شود که شخصی در برزخ به خاطر این که یر سر دختر شش ساله اش حجاب می گذارد مواخذه می شود. کارگردان فیلم هم در مصاحبه ای گفته بود: معتقدم و اصرار دارم که اگر بر سر دختر حجاب بگذاریم گناه مرتکب شده ایم؟ آیا حجاب گذاشتن بر سر دختر نابالغ حرام است؟

پاسخ اجمالی

از نظر اسلام تا قبل از رسیدن به سن بلوغ (نه سالگی، حجاب و پوشاندن سر بر ختر واجب نیست اما بسیار نیکو و پسندیده است که قبل از رسیدن به این سن و حتی قبل از شش سالگی او را با ظرافت و ابراز محبت به پوشیدن حجاب و پوشش اسلامی تشویق نمایند تا نسبت به آن علاقه مند شود. بنا بر این گناه بودن پوشانیدن حجاب بر دختر خردسال صحیح نبوده و قابل قبول نیست.

البته حجاب اجباری و با خشونت در چنین سن و سالی ممکن است اثر معکوس داشته باشد و باعث بدبینی او به حجاب در زمان بلوغ شود که باید مواظب بود و از تحمیل کردن خودداری شود.

منبع: اسلام کوئست نت