چرا پوشش بانوان مشکی است؛ با این‌که پوشیدن لباس مشکی در اسلام مکروه است؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، صافی، فاضل، نوری و وحید: پوشیدن لباس سیاه، هر چند مکروه است؛ ولی عبا از آن استثنا شده و چادر مشکی نیز داخل عنوان عبا است و مکروه نیست.[ امام، فاضل و صافی، توضیح المسائل مراجع، م۸۶۵؛ نوری، توضیح المسائل، م۸۶۶؛ وحید، توضیح المسائل، م۸۷۲؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۶۱۷؛ دفتر: بهجت.]
آیات عظام سیستانی و مکارم: به‌طور کلی پوشیدن لباس سیاه مکروه نیست؛ افزون بر آن‌که چادر مشکی داخل عنوان عبا است و عبا استثنا شده است.[ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۱۱۹ و ج۲، س۱۵۲؛ سیستانی، sistani.org، لباس، س۲ و دفتر.]

منبع: سایت پرسمان دانشگاهیان