آیا عدم پوشش دختر دایی، دختر عمه، دختر خاله و دختر عمو – که تأثیری در من ندارد – گناه است؟

همه مراجع: آری، گناه است و باید خود را بپوشانند و با سایر نامحرمان تفاوتی ندارند و نگاه شما بر مو و بدن آنان جایز نیست.[ العروة الوثقی، ج۱، الستر و ج۲، (النکاح)، م۳۱.]

منبع: سایت پرسمان دانشگاهیان