آیا لازم است حجاب را برای توریست ها الزامی کنیم؟

همه مراجع: افراد توریست از جهت حکم فقهی حجاب، تابع دین خود هستند؛ لکن همان گونه که ملزم به رعایت دیگر قوانین کشور هستند، نباید اجازه داده شود خلاف ارزش های دینی و فرهنگی کشور اقدام کنند و باعث اشاعه فساد و ابتذال اخلاقی شوند.[ دفتر: همه مراجع.]

منبع: سایت پرسمان دانشگاهیان