حد پوشش یک خانم در جایی که همه خانم می باشند، چگونه است؟پوشش واجب خانم در برابر خانم چیست؟ با تشکر.

پوشش در مقابل هم جنسها از نظر فقهی به مقدار شرمگاه است و باید به گونه ای باشد که مفسده ای پیش نیاید اما از جهت اخلاقی هر چه بیش تر متانت رعایت شود بهتر است.

منبع: سایت پرسمان دانشگاهیان