چرا ما هنگام سلام کردن نمی توانیم با پسران دست بدهیم

انسانی که تسلیم خداوند است باید دستورات او را اجرا کند هر چند فلسفه بعضی از آنان را در نیابد. آمیزش زن و مرد نا محرم در دستورات اسلام ممنوع است و این آمیزش از روابط نا مشروع جنسی گرفته تا لمس و نگاههای شهوت آلود را شامل می شود . اساساً تماس بین زن و مرد موجب تهیج شهوت و تمایل جنس مخالف می شود. و باید از چنین عملی و مقدمات آن پرهیز کرد.

منبع: حوزه نت