لطفاً در باره حروف مقطعه اطلاعاتی بفرستید؟

حروف مقطه قرآنی در ابتداء 28 سوره قرآن آمده است مانند (الف لام ـ میم) ، (الف ـ لام ـ راء) ، (ص) ، (طاها) و… . در تفسیر و مقصود از این حروف مقطعه اقوال متعددی وجود دارد. مثلاً بعضی، این حروف را رمزی بین خدا و پیامبر(ص) می دانند و بعضی می گویند: قرآن با این همه عظمت، از همین حروف آفریده شده است و گروهی می گویند: برای نامگذاری همان سوره آمده اند و یا اشاره به بقاء این امت است به حساب جمل یا برای ساکت کردن کفار و مشرکین است ولی آن چه به نظر می آید رابطه ای بین این حروف مقطعه و سوره های آنان هست و معمولاً بعد از ذکر حروف مقطعه در مورد قرآن کریم و آیات آن سخن به میان آمده است. و هم چنین سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارند دارای مضامین مشترک هستند اگر چه حقیقت این حروف را که رمز بین خدا و پیامبرش هستند، نمی توان یافت.

منبع: حوزه نت