لطفاً در باره وحی اطلاعاتی بفرستید؟

وحی نبوی پیامی الهی است که به واسطه فرشته یا بدون آن به یک پیامبر القاء می شود که این پیامبر هم واسطه را درک می کند و هم مبدأ پیام را می داند این نوع وحی را جزء پیامبران و اولیاء خدا کسی به درستی نمی تواند تصویر کند.

در لغت وحی به معنای امری سریع و رمزی آمده است. وحی غیر نبوی نوعی هدایت عمومی است که خداوند در نهاد موجودات نهاده است که با آن راه کمال و رشد خود را طی می کنند.

منبع: حوزه نت