گرفتن سود بانکی از بانکهای غیر اسلامی برای شخص مسلمان

گرفتن بهره بانکی که ربا باشد، از بانکهایی که به غیر مسلمین تعلق دارد، برای مسلمانان ایرادی ندارد اما ربا دادن مسلم به بانکهای غیر اسلامی حرام است مگر در حالت اضطرار و نا چاری.

منبع: حوزه نت