مقام خوف عالی تر است یا مقام رضا؟

 خوف و رضا در اصطلاح عرفاء، دو مقوله جدای از هم هستند که خوف پنجمین حالت از حالات و رضا از مقامات عالی سالک و آخرین آنهاست یعنی ماوراء آن مقامی نیستی [1] .  ولی در مجموع رضا بالاتر و مهمتر است. رضا ضد سخط و عبارتست از ترک اعتراض بر مقدرات الهیه در باطن و ظاهر قولاً و فعلاً و صاحب مرتبه رضا پیوسته در لذت و بهجت و سرور و راحت است چه اینکه در نزد او تفاوتی نمی باشد میان فقر و غنا و راحت و عناء و بقاء و فناء و عزت و ذلت و … از اینجا معلوم می شود که مقام رضا افضل مقامات دین و اشرف منازل مقربین و اعظم درهای رحمت و أوسع راههای اقلیم سعادت است [2] .

[1] تاریخ تصوف در اسلام دکتر غنی ـ ص 312

[2] معراج السعاده ملا احمد نراقی ، صفت بیست و هشتم.

منبع: حوزه نت