۱ _ آیا اگر بدن مرد از روی لباس بدون هیچ گونه قصد وغرضی به بدن یک زن نامحرم برخورد کند گناه است؟

۱ -برخورد غیر عمدی بدون هیچ گونه قصد و غرض اشکال ندارد.
برخورد و تماس بدن از روی لباس در مکانهای پرازدحام اشکال ندارد، مگر مفسده خاصی برآن مترتب شود.
«استفتاآت مکارم شیرازی ،ج ۲ ،ص ۳۵۳ ،مسئله ۱۰۲۷ »