آداب چیست و تفاوت آن با اخلاق کدام است ؟

آداب جمع ادب است و ادب حالت نیکویی است که سزاوار است فعل انسان مطابق با آن باشد , خواه به لحاظ دینی و شرعی , خواه به لحاظ عقلی و اجتماعی . به بیان دیگرآداب حالات نیکویی است که اعمال صادره از انسان به آنها متلبس می شود . امـا اخـلاق مـلـکـات راسـخـه و روحـی اسـت که نفوس انسانی به آنها متلبس می شود از این رو می توان گفت که اخلاق منشاء آداب است و تعیین کننده نحوه و حالات عمل انسان .