چـرا بـا آنـکه شمس مونث است , حضرت ابراهیم از ضمیر اشاره مذکر هذا برای اشاره به آن استفاده کرده اند . هذا ربی هذا اکبر .

در تـوجـیـه ایـن امـر احتمالاتی ذکر شده است از قبیل : مذکر آوردن ضمیر اشاره به دلیل تاویل مشارالیه که همان جرم روشن آسمانی است , می باشد . یـعـنـی هـذا الـمـشـارالـیـه یـا هذا الجرم النیر ; برخی گفته اند مذکر آمدن اسم اشاره به دلیل پیروی مبتدا از خبر در تانیث و تذکیر است . چون خبر رب و اکبر هستند مبتدا نیز به اسم اشاره مذکر مورد اشاره قرار گرفته است برخی گفته اند به دلیل بزرگداشت وعظمت خورشید از اسم اشاره مذکر استفاده شده است . اما به نظر می رسد بهترین وجه این باشد که چون در آیه قبل از آیه مورد پرسش سئوال از ماه شده و اشاره به ماه یا هذا صورت گرفته است برای نشان دادن وحدت داستان و ماجرا از ضمیر مذکر استفاده شده است . در ضـمـن آنـکـه حـضـرت دراسـتدلال خود گویی امر خورشید را به صورتی امری مبهم فرض گرفته اند تا بتوانندابتدا رب بودن خورشید را مطرح ساخته و سپس آن را نفی کنند . از این رو این ابهام سبب می شود که از اسم اشاره مذکر بتوان استفاده کرد .