چرا در آیه ۱۸ سوره اعراف برای سمت روبرو و پشت سر از واژه من استفاده شده اما برای سمت چپ و راست از واژه عن ؟ من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ۰۰۰

در زبان عربی مفعول فیه ( ظرف یا قید مکان ) با حروف مختلف بیان می گردد و این امر قیاسی و قاعده ای نیست . درست مانند حروف اضافه در زبان انگلیسی و برخی حروف اضافه فارسی و سایر زبان ها .