قـرآن هـنـگـام بـرشـمردن نشانه های مشرکان می گوید : آنها پیامبران را به ناحق می کشند مگر می توان پیامبران را به حق کشت ؟

منظور این است که قتل پیامبران همیشه به غیر حق و ظالمانه بوده است و به اصطلاح به غیر حق قید توضیحی است که برای تاکید آمده .