در قرآن درباره زکریا می خوانیم : نادی ربه نداء خفیا پروردگارش را با صدای بلند خواند . نـادی به معنی دعا با صدای بلند است در حالی که خفی به معنی آهسته و مخفی است و این دو با هم سازگار نیست

خـفی به معنی آهسته نیست بلکه به معنی پنهان است بنابراین ممکن است زکریا درخلوتگاه خود آنجا که کسی غیر او حضور نداشته خدا را با صدای بلند خوانده باشد . و بعضی گفته اند تقاضا و دعای او در دل شب بوده است , آنگاه که مردم در خواب آرمیده بودند .