در سـوره مـومنون پس از نقل سیر بوجود آمدن انسان می گوید : فتبارک اللّه احسن الخالقین پس بزرگ و پر برکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است مگر غیر ازخدا آفریدگار دیگری وجود دارد ؟

کلمه خلق به معنی اندازه گیری و صنعت درباره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگونی متفاوت است : خداوند ماده و صورت اشیاءرا می آفریند در حالی کـه اگـر انسان بخواهد چیزی ایجاد کند تنها می تواند بااستفاده از مواد موجود این جهان صورت تازه ای به آن ببخشد . از سـوی دیگر خلقت وآفرینش خداوند , نامحدود است و آو آفریدگار همه چیز است در حالی که انـسـان مـوجودات بسیار محدودی را می تواند ابداع کند و گاه توام با انواع ضعفها ونقصهاست اما خلق و ابداع پروردگار خالی از هرگونه عیب و نقص است . از سوی سوم در آنجا که انسان توانایی بر این امر پیدا می کند آن نیز به اذن و فرمان خداست .