در آیه ۲۱ سوره عنکبوت می خوانیم : یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون در قیامت هر کـس را بـخـواهـد عـذاب مـی کـنـد و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار می دهد و به سوی او بـازگـشت می کنید چگونه سخن از عذاب و رحمت می گوید و بعدسخن از بازگشت مردم به سوی او در حالی که قضیه بر عکس است نخست مردم در پیشگاه او حاضر می شوند و بعد مشمول رحمت یا عذاب می گردند ؟

عـذاب و رحـمت به قرینه آیات قبل و بعد همین سوره ظاهرا همان عذاب و رحمت قیامت است و جمله الیه تقلبون می تواند اشاره به دلیل آن باشد یعنی چون بازگشت همه شما به سوی اوست و حساب و کتابتان نزد او , پس عذاب و رحمت نیز در اختیار او وبا اراده اوست .