در آیـه ۲۲ سـوره عـنکبوت می خوانیم : شما نمی توانید در زمین و آسمان بر اراده خداوند چیره شوید با توجه به این واقعیت که نظر در آیه به مشرکان و کفار است وآنها از ساکنان زمین اند , تعبیر به و لا فی السماء چه مفهومی می تواند داشته باشد ؟

این تعبیر یکنوع تاکید و مبالغه است یعنی شما نه می توانید در محدوده زمین ازقلمرو قدرت خدا بیرون روید و نه در آسمانها که اگر فرضا قدرت می داشتید و به آسمان هم می رفتند باز هم تحت قدرت او بودید . مـی تـوانـد اشـاره بـه ایـن نکته نیزباشد که بشر در آینده آسمانها را تسخیر کند و مراکز فضائی و اکتشافی در آسمان تاسیس می کند اما با این همه مقهور قدرت خدا خواهد بود .