قـرآن مـی گـویـد : گـروهـی از مـردم از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند با اینکه تمردو سرکشی در مفهوم کلمه شیطان است چرا از هر شیطان ؟

اشاره به اینکه شیاطین همه خط واحد و برنامه مشترک ندارند بلکه هر یک برای خودراهی و دامی انتخاب کرده اند , آنچنان این دامها متنوع است که انسان در تشخیص آنها گم می شود مگر آنها که به خاطر ایمان و توکل بر خدا در سایه رحمت او قرارگرفته اند .