ادرار و عرق بدن هر دو به عنوان مواد زاید دفع می شود , چرا یکی از آنهانجس و دیگری پاک است , با این که می گویند ترکیب شیمیایی هر دو شبیه یکدیگراست ؟

بـایـد توجه داشت که ادرار و عرق از نظر ترکیب شیمیایی گرچه از جهاتی شبیهند ولی از جهاتی نیز با یکدیگر فرق دارند و همین اختلاف از نظر ترکیب ممکن است مبدااختلاف دو حکم آنها باشد ; زیرا چنان که خواهیم دید ادرار دارای یک سلسله موادسمی است که در عرق وجود ندارد . تـوضـیح این که : در ترکیب ادرار مواد زیر وجود دارد :۱ – اوره ۲ – اسید اوریک ۳ – اوراتها ۴ – اوروبـیـلـین ۵ – اسید هیپوریک ۶ و ۷ -اروکرم و اروبیلین که هر دو از مواد رنگی ادرار است ۸ – مـواد مـعـدنـی و بـطـوراسـتـثـنایی گلوکز در بیماری دیابت ( بیماری قند ) و آلبومین ( در بیماری آلبومین ) . در ترکیب عرق مواد زیر وجود دارد :۱ – اوره ۲ – اسید اوریک ۳ – اوراتها ۴ – مواد معدنی ; بنابر این , مـواد رنـگـی واسـیـد هـیـپـوریـک که هر دو سم بوده و درجه سمیت آنها نسبتا زیاد است , در ترکیب شیمیایی عرق وجود ندارد . ضمنا عرق که از منافذ پوست دفع می شود , بلافاصله در سطح پوست تبخیر شده و این تبخیر مانع از نـشـو و نمای میکروبها در سطح بدن می شود و حال آن که میکروبهای مختلفی ممکن است در ادرار باقی بمانند . از این جهت می توان حدس زد که چرا درآیین مقدس اسلام عرق بدن پاک شمرده شده ولی ادرار محکوم به نجاست گردیده است . زیـرا , اولا : مـواد رنـگی و اسید هیپوریک که منحصرا در ترکیب شیمیایی ادرار وجوددارند , سم بوده و درجه سمیت آنها زیاد است و چنین موادی در ترکیب عرق بدنیست . ثانیا : مقدار اوره ادرار که به نوبه خود سمیت دارد , به مراتب بیشتر از اوره عرق می باشد . ثالثا : چون عرق در سطح پوست تبخیر می شود , فرصتی برای نشو و نمای میکروبهای روی پوست باقی نمی گذارد . رابـعـا : تـرکـیبات ادرار تقریبا از جهاتی ده برابر غلیظ تر از ترکیبات عرق است ومی دانیم که این تفاوت می تواند یکی را کاملا مضر و دیگری را بی ضرر قرار دهد . از هـمـه اینها گذشته , پرهیز از عرق بسیار مشکل و موجب ناراحتیهای فروانی است درحالی که پرهیز از ادرار به هیچ وجه مشکل نیست و این خود تفاوت دیگری است .