بـرای انـتـزاع مـفهوم اراده بعنوان صفت فعلی , چه رابطه ای بین خدا و مخلوقات درنظر گرفته می شود ؟

اینکه , هر مخلوقی از آن جهت که دارای کمال و خیر و مصلحت بوده آفریده شده است . پس وجود آن در زمان و مکان خاص با کیفیت مخصوص متعلق علم و محبت الهی قرار گرفته , و بخواست خودش آن را آفریده , نه اینکه کسی او را مجبور کرده باشد . ملاحظه این رابطه موجب انتزاع مفهومی بنام اراده در خدا می گردد .