اراده الهی چگونه متصف به حدوث و کثرت می گردد ؟

اراده الـهـی مفهومی اضافی و نسبی است که به شی ء محدود و معین و مقیدی تعلق می گیرد , و هـمـین مفهوم اضافی است که متصف به حدوث و کثرت می شود زیرا اضافه ,تابع طرفین است و حدوث و کثرت یکی از طرفین کافی است برای این که این اوصاف ,یعنی کثرت و حدوث به اضافه هم سرایت کند .