چرا ارث مرد دو برابر زن می باشد ؟

با اینکه ظاهرا ارث مرد دو برابر زن است اما با کمی دقت روشن می شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد و این به خاطر حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است . زیـرا اسـلام وظایفی بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن نیمی ازدرآمدشان عملا خرج زنان مـی شـود مـرد بـایـد هزینه زندگی همسر خود را طبق نیازمندی اوبپردازد در حالی که زنان از هرگونه پرداخت هزینه ای حتی برای خودشان معاف هستندبنابراین زن می تواند تمام ارث خود را پس انداز کند در حالی که مرد ناچار است آن را برای خود و همسر و فرزندان خرج کند و نتیجه آن عملا چنین می شود که نیمی ازدرآمد مرد برای زن خرج می شود و نیمی برای خودش در حالی که سهم زن همچنان به حال خود باقی می ماند .