چرا ارثی که به مرد می رسد دو برابر ارث زن است ؟

اولا ; بـر عهده مرد است که مخارج زندگی را تامین کند , ثانیا ; از آنجا که روحیه تعقل در مردان بـیـشـتـر اسـت تا احساسات و عواطف و در زنان بعکس , و از سوی دیگرزمینه کاری برای مردان فـراهم تر است , اسلام حکمی مطابق حکم عقل کرده است و زمام اکثریت ثروت جامعه را به دست مرد سپرده تا این ثروت افزایش پیدا کند و نسل های بعد از آن بیشتر بهره مند گردند . در ضـمن آنکه اسلام از طرق گوناگون برای زن حقوقی را در نظر گرفته است که سبب جبران مـی شـود بـه گونه ای که اگر همه احکام مالی اسلام را در مجموع در نظر بگیریم درمی یابیم که مـردان تـقریبا صاحب دو سوم ثروت انداما تنها می توانند در یک سوم آن تصرف کنند و زنان مالک یک سوم ثروت اند امامی توانند در دو سوم آن تصرف کنند .